Alicja Rominiecka-Stec przy biurku w pracy
Logopeda - Alicja Rominiecka-Stec

ukończyła studia studia podyplomowe – kierunek NEUROLOGOPEDIA

Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na indywidualną terapię logopedyczną do swojego gabinetu w Pobiedziskach.

Moja strona

Oferta gabinetu: PODSTAWOWA

Diagnoza Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje następujące elementy:
 1. Wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka), wywiad z pacjentem (w przypadku osoby dorosłej)
 2. Badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta
 3. Orientacyjne badanie słuchu
 4. Badanie słuchu fonematycznego
 5. Badanie lateralizacji
Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalam terminy zajęć oraz podaję zalecenia do pracy w domu.
 

Terapia
wad wymowy

Usuwanie wad wymowy wszelkiego rodzaju np.
Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
Reranie
 (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r
Kappacyzm 
– nieprawidłowa wymowa głoski k
Gammacyzm
 – nieprawidłowa wymowa głoski g
Mowa bezdźwięczna
 – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.
Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
Nosowanie
 – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte)
 

Terapia zaburzeń
mowy i komunikacji

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji ma na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń, które występują u dzieci czy też u osób dorosłych, u których komunikacja językowa na skutek tych zaburzeń jest zakłócona.
Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych. Celem spotkań jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, często wywołanie spontanicznej artykulacji, praca nad rozwojem mowy, eliminacja przyczyn niechęci do mówienia ( w tym logofobii)

Do głównych zaburzeń mowy i komunikacji należą m. in.:
AFAZJA – utrata zdolności mowy, która nastąpiła na skutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Afazję spotyka się u ludzi w różnym wieku, jednakże najczęściej występuje ona u ludzi starszych, między innymi na skutek udaru, wylewu, urazu czaszki.
DYZARTRIA - jest jednym z wielu typów zaburzeń mowy. Dyzartria wynika z dysfunkcji aparatu wykonawczego (języka, podniebienia, gardła, krtani). Dyzartria najczęściej jest spowodowana: uszkodzeniem mięśni, nerwów czaszkowych, jąder tych nerwów, dróg korowo-jądrowych, układu pozapiramidowego.
JĄKANIE – to zaburzenie płynności mowy, które ujawnia się podczas komunikacji słownej. Objawiające się najczęściej niezamierzonym przerywaniem wypowiedzi, „zacinaniem się”, powtarzaniem wypowiedzi, zniekształceniem sylab lub całych słów. W przypadku jąkania dodatkowym czynnikiem utrudniającym terapię jest niechęć do mówienia – logofobia. W gabinecie terapię jąkania prowadzę u użyciem nowoczesnego echokorektora.
 

Wczesna interwencja
logopedyczna

Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje pracę logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia (od urodzenia do około 3 roku życia). W tym okresie intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka. Jest to czas najkorzystniejszy do stymulacji i wyrównywania wszelkich nieprawidłowości w rozwoju mowy.
Wczesna interwencja logopedyczna polega na postawieniu diagnozy logopedycznej jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości przeprowadza się terapię logopedyczną, polegającą na stymulacji rozwoju mowy dziecka.
 

Masaże logopedyczne

Masaże logopedyczne są elementem terapii logopedycznej w przypadku pacjentów, którzy wykazują:
 1. małą sprawność narządów artykulacyjnych, nadmierne ślinienie, brak pionizacji języka
 2. porażenie nerwu twarzowego,
 3. małą sprawność narządów artykulacyjnych wynikającą z przebytych udarów, wylewów itp.

Terapia dysleksji,
dysgrafii, dysortografii

Dysleksja - terapia dysleksji przeznaczona jest dla uczniów mających specyficzne problemy z czytaniem i pisaniem.
Dysgrafia – terapia dla osób mających problemy z pisaniem. W przypadku dysgrafików pismo jest brzydkie, nieczytelne, niestaranne.
Dysortografia – terapia dla osób mających specyficzne problemy w poprawnym pisaniu, mimo znajomości zasad ortografii.

Oferta gabinetu: SPECJALNA

Terapia
ustno - twarzowa

Terapia przeznaczona dla pacjentów, którzy wykazują zaburzenia oddychania, połykania, ssania, żucia, wysuwania języka, nadmiernego ślinienia, nieprawidłowego ułożenia szczęki i żuchwy.
Terapia przeznaczona dla osób dorosłych: po przebytych udarach, wylewach, porażeniu nerwu twarzowego, z asymetrią twarzy.
Terapia przeznaczona dla dzieci z wadami genetycznymi i neurologicznymi (zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce itp.)

Terapia polega m.in. na:
 • wykonywaniu zabiegów manualnych wewnątrz i na zewnątrz jamy ustnej odtwarzających odruchy w obszarze ustno- twarzowym.
 • stosowaniu gimnastyki leczniczej, stabilizującej postawę ciała i stymulującej obszar ustno- twarzowy.
 • wprowadzeniu do ćwiczeń płytki przedsionkowej, regulującej oddychanie nosem oraz poprawiającej napięcie mięśnia okrężnego warg.
 • kształtowaniu umiejętności prawidłowego przyjmowania pokarmów
  u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

Gimnastyka
mózgu

Gimnastyka przeznaczona jest zarówno dla osób zdrowych, jak i chorych.
Są to proste ćwiczenia, które zapewniają harmonijną współpracę między lewą i prawą półkulą mózgową.
Szczególne znaczenie gimnastyka mózgu posiada dla tych, u których współdziałanie obu półkul mózgowych jest zakłócone lub niepełne, czyli u dyslektyków, dysortografików, dzieci nadpobudliwych oraz dzieci mających problemy z uczeniem się i koncentracją.

Dzięki regularnie wykonywanej gimnastyce poprawia się:
 • Pamięć
 • Koncentracja
 • Spostrzegawczość
 • Rozumienie

Gimnastyka pomaga:
 • pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego,
 • komunikować się z innymi ludźmi, uczyć się i zdawać egzaminy,
 • przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

TERAPIA LARYNGE-
KTOMOWANYCH

Nauka mowy zastępczej dla osób po usunięciu raka krtani.

 

Terapia osób
z Alzheimerem

Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych dla osób chorych na Alzheimera.